Kontrola a revízie bleskozvodov

Čo je bleskozvod respektíve LPS ?

Bleskozvod alebo LPS (Lighting Protectin System) je zariadenie respektíve vonkajšia ochrana chrániaca pred úderom blesku, zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt patriaca do skupiny:

 • systému zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny.

Vonkajšia ochrana (bleskozvod) sa skladá:

 • zo zachytávacej sústavy
 • zo zvody a skúšobných svoriek
 • z uzemňovacej sústavy

Poznáme dva druhy bleskozvodov:

 • pasívny bleskozvod
 • aktívny bleskozvod

Ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť chránený objekt pred zásahom resp. úderom blesku. Každý bleskozvod iba znižuje možné dopady a škody na majetku po zásahu/úderu blesku.

Preto z uvedeného dôvodu je nutné a povinné oba druhy bleskozvodov prevádzkovať v 100% stave, vykonávať kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie/OPaOS) v stanovených lehotách.

Čo je predmetom OPaOS bleskozvodu?

Predmet OPaOS je zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny(bleskozvod), ktorý musíme pravidelne kontrolovať:

 • vizuálne
 • ale aj meraním, respektíve OPaOS

Pri vizuálnej konrole a OPaOS postupujeme podľa STN EN 62305-3. Účelom a cieľom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) je preukázať, že bleskozvodné zariadenie a jej súčasti na ochranu budovy pred účinkami atmosférickej elektriny zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem.

Ako často treba vykonávať OPaOS pasívnych bleskozvodov ?

OPaOS celého sýstemu zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny –bleskozvod sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:

 • počas inštalácie, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné
 • po dokončení inštalácie
 • v pravidelných termínoch